Levenstestament

Wie regelt jouw zaken als je niet in de gelegenheid of in staat bent om je eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door een ziekte of door een ongeval. In een levenstestament kun je iemand aanwijzen in wie je het volste vertrouwen hebt om jouw belangen te behartigen.

Zo houd je zelf de regie en worden de zaken volgens jouw wensen geregeld.

Wat staat er eigenlijk in een levenstestament?

In een levenstestament:

 • Wijs je een vertrouwenspersoon aan die namens jou mag handelen. Zo iemand noemen we een gevolmachtigde.
 • Leg je gedetailleerd vast welke taken hij of zij krijgt.
 • Geef je aan wanneer het levenstestament ingaat.
 • Bepaal je bij wie jouw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.

Taken vertouwenspersoon

Je kunt zelf bepalen welke taken en wensen in het levenstestament komen te staan.
Bekende voorbeelden zijn:
 • Je kunt zelf bepalen welke taken en wensen in het levenstestament komen te staan.
 • Bekende voorbeelden zijn:
 • Het regelen van de dagelijkse leiding van je onderneming en de belangrijkste beleidslijnen.
 • Het regelen van jouw dagelijkse financiën en belastingzaken.
 • Schenkingen die jij wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden.
 • Toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen.
 • Instructies voor de verkoop van jouw woning als je niet meer zelfstandig kunt wonen.
 • De meubelstukken die je wilt meenemen en wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen etc.).
 • De bewindvoerder, curator of mentor, mocht het nodig zijn dat deze benoemd wordt.
 • Praktische informatie voor de gevolmachtigde(n) zoals een overzicht van bankrekeningen, verzekeringspolissen; met eventueel de benodigde inlogcodes en wachtwoorden.
 • Specifieke wensen rondom het regelen van de uitvaart en het al dan niet doneren van organen.
 • Praktische zaken zoals jouw persoonlijke verzorging of de verzorging van jouw huisdier.
 • Het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken

Wie geeft je het vertrouwen?

Het is zaak dat jouw belangen worden behartigd door iemand in wie jij het volste vertrouwen hebt. Wie je benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.
Je kunt jouw partner of één van uw kinderen aanwijzen. Maar dat hoeft niet. Dat bepaal je zelf. Het is ook mogelijk iemand anders in wie jij vertrouwen heeft te benoemen, bijvoorbeeld een goede vriend.

Meerdere vertrouwenspersonen

Bedenk of het wel verstandig is dat één persoon verantwoordelijk wordt voor jouw financiën. Je kunt de taken ook verdelen over meerdere personen. Het is ook mogelijk dat deze vertrouwenspersoon of -personen zijn/hun uitgaven moet(en) verantwoorden aan de door jou benoemde toezichthouder.

Wijzigen inhoud levenstestament

Een levenstestament kun je in een later stadium altijd wijzigen. Je moet op dat moment nog wel in staat zijn om jouw wil te bepalen.

Maak kennis met de Nabestaandenregisseur